Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Latijnse spreuken, uitspraken en citaten met de Nederlandse vertaling. (A t/m L)

Door het gebruik van de Ctrl F kunt u zoeken op deze pagina. (browser zoekfunctie)

Latijnse citaten beginnend met: A

Nederlandse betekenis of vertaling

A capite (usque) ad calcemVan top tot teen.
A Deo rex, a rege lexVan God de koning, van de koning de wet.
A mari usque ad mareVan zee tot zee.
Ab imo pectoreUit het diepst van het hart.
Ab orbe conditoVanaf de schepping van de wereld.
Ab uno disce omnesLeer uit één allen kennen.
Absens carensDe afwezige krijgt niets.
Absentia mentisAfwezigheid van geest.
Absit invidia verboZonder grootspraak.
Absit omenHet voorteken zij verre.
Absque omni exceptioneZonder enige uitzondering.
Absque ulla condicioneZonder enige voorwaarde.
Abusus non tollit usumMisbruik heft goed gebruik niet op.
Accidere ex una scintilla incendia passimUit een kleine vonk zijn vaak hele branden voortgekomen.
Accipere quam facere praestat iniuriamHet is beter onrecht te ondergaan dan te begaan.
Acta est fabulaHet spel is afgelopen.
Actore non probante reus est absolvendusAls de aanklager geen bewijs levert, dient de aangeklaagde vrij te worden gesproken.
Actori incumbit probatioDe bewijslast ligt bij de aanklager.
Actum ut supra (a.u.s.)Gedaan als boven.
Ad captandum vulgusOm het volk te winnen.
Ad impossibile nemo teneturNiemand wordt geacht het onmogelijke te doen.
Ad dies vitaeVoor de dagen van het leven. (levenslang)
Ad fundumTot op de bodem. (In een teug leegdrinken, is een studententerm)
Ad hanc vocem (a.h.v.)Bij dit woord.
Ad hoc delegatus (a.h.d.)Hiertoe aangewezen.
Ad hunc locum (a.h.l.)Te dezer plaatse. (Op deze plaats.)
Aeternum valeVaarwel voor eeuwig.
Aliquando et insanire iucundum estSoms is ook dwaas doen aangenaam.
Ad impossibile nemo teneturTot het onmogelijke is niemand verplicht.
Ad infinitumTot in het oneindige.
Ad multos annosNog vele jaren.
Ad tempus vitaeVoor het leven.
Ad unum omnesTot op de laatste man.
Adhuc sub iudice lis estHet geschil is onder de rechter, de zaak is nog niet beslist.
Adsum qui feciHier ben ik, ik ben de schuldige.
Adversae res admonent religionemTegenspoed spoort aan tot godsdienst. (Nood leert bidden.)
Aequo animoMet gelijkmoedige geest. (Zonder van zijn stuk te raken.)
Affirmanti incumbit probatioDe bewijslast ligt bij hem die iets beweert.
Aliquando et insanire iucundum estHet is wel eens prettig om gek te doen.
Aliquis malo fuit usus in illoEr was tenminste nog iets goeds bij de ramp. (Een geluk bij een ongeluk.)
Alta mente repostumDiep in de ziel bewaard.
Aliquis in omnibus, nullus in singulusEen beetje weten van alles, maar niets geheel beheersend.
Alter egomijn tweede ik.
Alterius non sit, qui suus esse potestWie zijn eigen meester kan zijn, moet niet afhankelijk zijn van een ander.
Altum silentiumDiep stilzwijgen.
Amantes amentesVerliefden zijn verdwaasden.
Amicis inimicis promptusVoor vriend en vijand paraat.
Amicitiae causaOmwille van de vriendschap.
Amicorum esse communia omniaOnder vrienden is alles gemeenschappelijk.
Amicus certus in re incerta cerniturEen echte vriend wordt in onzekere tijden opgemerkt.
Animum debes mutare, non caelumU moet de instelling van uw geest veranderen, niet van problemen weglopen.
Amor omnia vincitLiefde overwint alles.
Amor tussisque non celanturLiefde en hoest blijven niet verborgen.
Animo deliberatoMet voorbedachten rade.
Anguis (latet) in herbaEr schuilt een adder onder het gras.
Anno aetatis suaeIn het jaar van zijn leven. (Op de leeftijd van.)
Anno DominiIn het jaar des Heren. (Jaartal vanaf de geboorte van Christus.
Anno mundiIn het jaar van de wereld.
Ante omniaVoor alles. (De eerste keer.)
Ardua per praeceps gloria vadit iterDe roem schrijdt moeizaam langs een steile weg omhoog.
Armis potentius aequumHet recht is sterker dan wapens.
Arrectis auribusMet gespitste oren.
Ars amandiLiefdeskunst.
Ars gratia artisKunst om de kunst.
Auctor opus laudatDe maker looft het werk.
Audaces fortuna iuvatHet geluk is met hen die durven.
Audendo magnus tegitur timorOnder een vertoon van durf gaat grote angst schuil.
Audi, vide, tace, si vis vivere in paceHoor, zie en zwijg, als je in vrede wilt leven.
Audiatur et altera parsOok de tegenpartij worde gehoord.
Aurea mediocritasGulden middelmaat.
Aures habent et non audientZij hebben oren, doch horen niet.
Aut vincere, aut moriÓf overwinnen óf sterven.
Auxiliante DeoMet Gods hulp.
Avarus nisi cum moritur, nil recte facitHet enige goede dat een vrek doet, is doodgaan.
Ave atque valeGegroet en vaarwel.

Latijnse citaten beginnend met: B

Nederlandse betekenis of vertaling

Barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulliIk ben hier een barbaar, omdat ik door niemand begrepen word.
Beata Maria VirgoDe heilige maagd Maria.
Beatae memoriaeZaliger gedachtenis.
Beati pauperes spirituZalig zijn de armen van geest.
Beatius est magis dare quam accipereHet is zaliger te geven dan te ontvangen.
Bellum est sua vitia nosseHet is mooi je eigen fouten te kennen.
Benedicamus DominoLaten wij de Heer zegenen.
Benedictus, qui venit in nomine DominiGezegend hij die komt in de naam des Heren.
Beneficio deorumDank zij de goden.
Beneficium accipere libertatem est vendereEen gunst aannemen, is vrijheid verkopen.
Benevole lectorWelwillende lezer.
Bis vincit qui se vincitWie zichzelf overwint, heeft een dubbele overwinning behaald.
Bona fideTe goeder trouw.
Boni pastoris est tondere pecus, non deglubereEen goede herder scheert zijn schapen, maar trekt hen niet het vel over de oren.
Brevis esse laboro, obscurus fioAls ik probeer kort te zijn, word ik onduidelijk.

Latijnse citaten beginnend met: C

Nederlandse betekenis of vertaling

Cadit quaestioDe kwestie vervalt bij dezen. (Geen verdere discussie mogelijk.)
Caeli enarrant gloriam DeiDe hemelen vertellen de roemrijke daden van God.
Caelum et terras miscereHemel en aarde bewegen.
Canere surdoZingen voor een dove.
Canis timidus vehementius latrat quam mordetEen angstige hond blaft meer dan hij bijt. (Blaffende honden bijten niet.)
Censor morumEen zedenmeester.
Captatio benevolentiaeBeroep doen op welwillendheid.
Carpe diemPluk de dag.
Carpe noctemBenut de nacht.
Carpent tua poma nepotesDe nakomelingen zullen je vruchten plukken.
Certo certiusZekerder dan zeker.
Certa amittimus, dum incerta petimusWe verliezen het zekere, zolang we naar het onzekere streven.
Cessante causa cessat effectusAls de oorzaak ophoudt, houdt ook het gevolg op.
Circulus vitiosusVicieuze cirkel.
Cito arescit lacrima, praesertim in alienis malisEen traan droogt snel, vooral bij andermans ongeluk.
Cogitationis poenam nemo patiturNiemand ondergaat straf voor gedachten. (Gedachten zijn vrij.)
Cogito ergo sumIk denk dus ik besta.
Contra vim mortis non est medicamen in hortisTegen de kracht van de dood is er geen kruid gewassen.
Conanti dabiturAan hem die waagt, zal gegeven worden.
Concordia res parvae crescuntDoor eendracht worden kleine dingen groot.
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabunturDe kleinen groeien door eendracht, ook de grootsten gaan ten onder door tweedracht.
Confide recte agensHeb vertrouwen als je meent juist te handelen.
Conscia mens recti famae mendacia risitWie zich van zijn eerlijkheid bewust is, lacht om de leugens van het gerucht.
Consilio manuqueMet beleid en handwerk.
Conscius ipse sibi de se putat omnia diciEen schuldbewuste denkt dat alles wat gezegd wordt, over hem gaat.
Contra principia negantem disputari non potestMen kan niet redeneren met iemand die beginselen ontkent.
Compesce mentemBedwing je drift.
Compos mentisIn het volle bezit van zijn verstand.
Coniunctis viribusMet vereende krachten.
Constantia et laboreDoor volharding en inspanning.
Cornix cornici numquam oculos effoditDe ene kraai pikt de andere de ogen niet uit. (Slechte mensen sparen elkaar.)
Crescit scribendo scribendi studiumMet het schrijven groeit de schrijflust.
Crescit sub pondere virtusDe deugd groeit door de verdrukking.
Crescite et multiplicaminiZijt vruchtbaar en vermenigvuldigt.
Crescunt anni, decrescunt viresDe jaren nemen toe, de krachten nemen af.
Crimine ab uno disce omnesNaar die misdaad van een van hen, kan je hen allen beoordelen.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverareIedereen kan zich vergissen, maar alleen een dwaas blijft in zijn dwaling volharden.
Culpam poena premit comesStraf volgt schuld als haar metgezel.
Cum finis est licitus, etiam media sunt licitaAls het doel geoorloofd is, zijn ook de middelen geoorloofd.
Cum grano salisMet een korreltje zout.
Cum laudeMet onderscheiding.
Cum omnibus bonis quiescat (C.O.B.Q.)Moge hij rusten met alle goede zielen.

Latijnse citaten beginnend met: D

Nederlandse betekenis of vertaling

Dabit deus his quoque finemDe godheid zal hieraan ook een einde maken.
Da mihi factum, dabo tibi iusGeef mij de feiten, dan geef ik u het recht.
Damnant quod non intelleguntZe veroordelen wat ze niet begrijpen.
De fructu arbor cognosciturAan de vruchten kent men de boom.
De fumo ad flammamVan de rook in het vuur. (Van de regen in de drup.)
De gustibus et coloribus non est disputandumOver smaken en kleuren valt niet te twisten.
De gustibus non est disputandumOver smaak valt niet te twisten.
De minima magnus scintilla nascitur ignisVan een kleine vonk komt een groot vuur.
De mortuis nil nisi beneOver de doden niets dan goed.
Debitum naturaeDe schuld van de natuur.
Decet verecundum esse adolescentemEen jongeling hoort bescheiden te zijn.
Dei gratiaDoor Gods genade.
Deliberando saepe perit occasioDoordat men te lang beraadslaagt, gaat vaak een goede kans verloren.
Decessit sine prole (d.s.p.)Gestorven zonder nakomelingen.
Deliberandum est saepe, statuendum est semelMen moet vaak overleggen, maar slechts eenmaal beslissen.
Dente lupus, cornu taurus petitEen wolf valt aan met zijn tanden, een stier met zijn horens.
Deo gratiasGod zij dank.
Deo volenteAls god het wil.
Dictum (ac) factum reddidiHet is kant en klaar.
Dictum factumZo gezegd, zo gedaan.
Dictum sapienti sat estVoor een goed verstaander is dit woord genoeg.
Difficilia quae pulchraSchoon is wat moeilijk (te bereiken) is.
Dii te amentMogen de goden met u zijn.
Dimidium facti qui coepit habetGoed begonnen is half gewonnen.
Discendo discimusAl lerende leren wij.
Disciplina vitae scipioOnderwijs is een staf voor het leven.
Discipulus est prioris posterior diesDe volgende dag is de leerling van de voorafgaande.
Divide et imperaVerdeel en heers.
Divide ut regnesVerdeel om te regeren.
Do ut desIk geef, opdat jij geve.
Docendo discimusDoor te onderwijzen leren we zelf.
Dominus tecumDe Heer zij met u.
Dominus vobiscumDe Heer zij met u.
Dona nobis pacemGeef ons de vrede.
Dosis facit remedium sive venenumDe dosis maakt het geneesmiddel of het vergif.
Duabus sedere sellisOp twee stoelen zitten.
Duce non erramus OlympioWij dwalen niet als de goden ons leiden.
Duce tempus egetDe tijd eist een leider.
Dulce est desipere in locoHet is prettig zo nu en dan uitgelaten te zijn.
Dulcia non meruit qui non gustavit amaraWie het bittere niet geproefd heeft, verdient het zoete niet.
Dum vivimus, vivamusLaten we van het leven genieten, zolang als we leven.
Duo cum faciunt idem, non est idemAls twee hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde.
Duobus litigantibus tertius gaudetAls twee strijden, verheugt een derde zich.
Dura lex, sed lexDe wet is hard, maar is nu eenmaal wet.
Durante causa durat effectusZolang de oorzaak duurt, duurt ook de werking.

Latijnse citaten beginnend met: E

Nederlandse betekenis of vertaling

Ecce homoZie de mens.
Ecce signumZie het teken. (Hier is het bewijs.)
Epistula non erubescitEen brief bloost niet.
Eppur si muoveEn toch beweegt ze. (de aarde om de zon)
Equis virisMet ruiterij en voetvolk. (Met man en macht.)
Eripiendo Victoriae ProsumHelpende dien ik de overwinning.
Errare humanum estVergissen is menselijk.
Est modus in rebus, sunt certi denique finesEr is in alles een maat, er zijn tenslotte zekere grenzen.
Esto perpetuaZij moet blijvend zijn. (Moge zij eeuwig leven.)
Etiam capillus unus habet umbramZelfs een enkele haar heeft een schaduw.
Etiam celeritas in desiderio mora estBij vurig verlangen zorgt zelfs snelheid voor oponthoud.
Ex avaritia omnia scelera ac maleficia gignunturUit hebzucht ontstaan allerlei misdaden.
Ex officioAmbtshalve.
Ex parvis saepe magnarum momenta rerum pendentKleine oorzaken hebben dikwijls grote gevolgen.
Ex ungue leonemAan de klauw herkent men de leeuw.
Ex unitate viresKrachten uit eenheid; eendracht maakt macht.
ExcelsiorHoger.
Exceptis excipiendisAlle uitzonderingen buiten beschouwing laten.
Exitus in dubio estDe uitslag is twijfelachtig.
Experientia docetOndervinding leert.
Experientia docet stultosDoor ervaring worden (zelfs) dwazen wijs.
Experientia optima rerum magistraOndervinding is de beste leermeesteres.
Experto crediteGeloof hem die het ondervonden heeft.
Expertus dicoIk spreek uit eigen ervaring.
Expertus dico, nemo est in amore fidelisIk spreek uit ervaring, in de liefde is niemand betrouwbaar.

Latijnse citaten beginnend met: F

Nederlandse betekenis of vertaling

Faber quisque fortunae suaeIeder is de smid van zijn eigen geluk.
Facilis descensus AvernoHet afdalen naar de onderwereld is gemakkelijk.
Facta, non verbaGeen woorden, maar daden.
Factum fieri_infectum non potestWat gedaan is, kan niet ongedaan worden gemaakt.
Fama nihil est celeriusNiets is sneller dan roddel.
Fas est et ab hoste doceriHet is geoorloofd ook van vijanden te leren.
Fata obstantHet noodlot staat in de weg.
Fata viam invenientHet noodlot vindt zijn weg. (Wat bestemd is moet gebeuren.)
Fatetur facinus, quisquis iudicium fugitWie zich aan het gerechtelijk onderzoek onttrekt, bekent zijn daad.
Felicitas multos habet amicosGeluk telt veel vrienden.
Felix qui potuit rerum cognoscere causasGelukkig hij die de oorzaak van de dingen dezer wereld heeft kunnen leren inzien.
Felix meritisGelukkig door verdiensten.
Fere libenter homines id quod volunt creduntDe mensen geloven graag wat ze willen.
Fiat luxEr zij licht.
Fiat voluntas tuaUw wil geschiede.
Finis adest rerumHet einde is nabij.
Finis coronat opusHet einde kroont het werk. (Eind goed, al goed.)
Formosa virgo dotis dimidiumEen mooi meisje is de halve bruidsschat.
Fortis et liberSterk en vrij.
Fronti nulla fidesOp het uiterlijk kan men niet afgaan.
Frustra laborat, qui omnibus placere studetDie allen tracht te behagen doet tevergeefse moeite.
Fundere aquas in mareWater naar de zee dragen.
Fur, caveDief, pas op.

Latijnse citaten beginnend met: G

Nederlandse betekenis of vertaling

Gallus in suo sterquilino plurimum potestElke haan is baas op zijn eigen mesthoop. (Iedereen is de baas in zijn eigen huis.)
Gaudeamus igitur, iuvenus dum sumusLaat ons dan vrolijk wezen, zolang we jong zijn.
Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatisGlorie aan God in den hoge en vrede op aarde voor de mensen van goede wil.
Gloria in Excelsis DeoEer aan God in den hoge.
Gloria non est meumNiet in mijzelf roem ik.
Gloria Patri, et Filio et Spiritui SanctoEer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Gloria sine labore nullaZonder arbeid geen eer.
Gratia gratiam paritGunst baart gunst (De ene dienst is de andere waard)
Graviora quaedam sunt remedia periculisSommige middelen zijn erger dan de kwaal.
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendoDe druppel holt de steen uit, niet door geweld, maar door dikwijls te vallen.

Latijnse citaten beginnend met: H

Nederlandse betekenis of vertaling

Habent sua fata libelliBoeken hebben hun eigenaardige lotgevallen.
Habes confitentem reumGe hebt een aangeklaagde die schuld bekent.
Habet suum venenum blanda oratioLieve woordjes hebben hun eigen toverkracht.
Haec hactenusGenoeg hierover.
Haec libertatis ergoDeze ter wille van de vrijheid.
Heredis fletus sub persona risus estHet wenen van de erfgenaam is onder het masker een lachen.
Heu me miserum!Ach, ik ongelukkige!
Hic et nuncHier en nu.
Hic et ubiqueHier en overal.
Hic finis fandiDit was het einde van zijn woorden.
Hic iacet... (H.J.)Hier ligt...
Hic iacet sepultus. (H.I.S.)Hier ligt begraven.
Hic requiescit in pace (H.R.I.P.)Hier rust in vrede.
Hic situs (h.s.)Hier ligt begraven.
Hic spinas colligit, ille rosasDe een verzamelt doornen, de ander rozen.
Hoc loco sepultus est (H.L.S.E.)Op deze plaats ligt begraven.
Hoc volo, sic iubeoDit is mijn wil, zo beveel ik het.
Homines dum docent discuntDe mensen leren door te onderwijzen.
Homo antiqua virtute ac fideEen man van ouderwetse deugd en trouw.
Homo doctus in se semper divitias habetEen geleerd man heeft altijd rijkdom in zich.
Homo proponit, sed Deus disponitDe mens wikt, maar God beschikt.
Homo sum, humani nil a me alienum putoIk ben een mens en niets menselijks is mij vreemd.
Honesta mors turpi vita potiorEen eervolle dood is te verkiezen boven een smadelijk leven.
Honesta quaedam scelera successus facitHet succes maakt sommige misdaden eervol.
Honestum non est semper quod licetWat vrijstaat is nog niet altijd eervol.
Honor est praemium virtutisEer is de beloning voor moed.
Hora estHet is tijd.
Hora locoque consuetis (H.L.Q.C.)Op dezelfde tijd en plaats.
Hora ruit, tempus fluitHet uur snelt voort, de tijd vergaat.
Humani generis decusEen sieraad voor het menselijk geslacht. (grafopschrift)

Latijnse citaten beginnend met: I

Nederlandse betekenis of vertaling

Id estDat is. (Dat wil zeggen)
Idem atque unusEen en dezelfde.
Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia estHetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat is pas vaste vriendschap.
Iesus Hominum Salvator (I.H.S.)Jezus Verlosser der mensheid.
Ieiunus raro stomachus vulgaria temnitEen hongerige maag misprijst zelden gewone kost.
Ignaris omnibusZonder dat iemand het weet.
Ignoratio iuris excusat neminemOnbekendheid met het recht is voor niemand een excuus.
Ignorante portam, non ventus suusAls je niet weet (nietwetende) naar welke haven je wilt, is geen enkele wind gunstig.
Ignoscito saepe alteri, numquam tibi.Vergeef vaak een ander, nooit jezelf.
Illotis manibusMet ongewassen handen. (onvoorbereid zijn)
Imago animi sermo estDe manier van spreken is een evenbeeld van de ziel; de taal is de spiegel van de ziel.
Imago animi sermo est: qualis est vir, talis oratioDe taal is de spiegel van de ziel.
Imago animi sermo est: qualis vita, talis oratioDe taal is de spiegel van de ziel.
Imago est animi vultusHet gezicht is een evenbeeld van de ziel.
Immortale odium et nunquam sanabile vulnusEen onsterfelijke haat en nooit te genezen wonde.
Imperare sibi maximum imperium estZichzelf te beheersen is de grootste heerschappij.
Imperat aut servit collecta pecunia cuiqueHet vergaarde geld beheerst of dient zijn meester.
Imperare sibi maximum imperium estZichzelf beheersen is de hoogste vorm van heersen.
Impossibilium nulla obligatio estNiemand is gehouden tot het onmogelijke. Rechtsregel.
In aeternumVoor eeuwig.
In dubioTwijfelen.
In dubio pro reoTwijfel komt de verdachte ten goede.
In dulci iubiloIn zoete vreugde.
In extensoUitvoerig.
In factoInderdaad, werkelijk.
In favoremTen gunste van.
In fidemTer bevestiging, ten waarborg.
In fineAan het einde.
In flagrantiOp heterdaad.
In hoc casuIn dit geval.
In honoremTer ere.
In ipso terminoOp de vastgestelde dag.
In limineOp de drempel.
In medio virtusDe deugd ligt in het midden.
In memoriamTer herinnering.
In optima formaIn optimale conditie.
In perpetuumVoor eeuwig.
In speIn de toekomst.
Imperitia culpae adnumeraturOnbekwaamheid wordt aangerekend als schuld.
In vino veritasIn wijn zit waarheid. (of) Wanneer de wijn is in de man is de wijsheid in de kan.
Integer vitae scelerisque purusVan onbesproken levenswandel en vrij van schuld.
Inter amicosOnder vrienden.
Inter arma silent legesOnder het wapengeweld zwijgen de wetten.
Ipso factoDoor het feit zelf.
Ipso iureRechtens, van rechtswege; door het recht zelf.
Ira furor brevis estToorn is een korte razernij.
Is fecit cui prodestHij die er baat bij heeft, heeft het gedaan.
Ita estZo is het, zo staat er.
Ita lex scripta estZo staat het in de wet geschreven.
Ite et doceteGaat heen en onderwijst.
Iucundi acti laboresGedane arbeid is aangenaam
Iudis res pro veritate accipurEen gewezen vonnis wordt als waarheid aangenomen.
Ius ac fas omne delereAlle rechten met voeten treden.
Ius curia novitDe rechter kent het recht.
Ius suum cuiqueIeder zijn recht.
Iustitia, pietas, fidesRechtvaardigheid, vaderlandsliefde, vertrouwen.
Iusto temporeTe gelegener tijd.

Latijnse citaten beginnend met: L

Nederlandse betekenis of vertaling

Labor improbus omnia vincitOnverdroten arbeid overwint ales.
Labor omnia vincitArbeid komt alle dingen te boven.
Lactura Paucorum Serva MultosEnkelen opofferen om vele te sparen.
Laedere facile, mederi difficileKwetsen is gemakkelijk, een wonde genezen is moeilijk.
Laetum celebremus honoremDeze blijde verheffing zullen wij feestelijk vieren.
Latet anguis in herbaEr schuilt een addertje onder het gras.
Latinum non facit advocatum sed ornatHet Latijn maakt de advocaat niet, maar siert hem.
Laus stultitiaeLof der zotheid.
Laus tibi, ChristeLof zij U, Christus.
Lavabo in innocentia manus measIk was mijn handen in onschuld.
Lectori salutemHeil den lezer.
Legium Magister (LM)Meester in de rechten.
Lex est recti praeceptio pravique depulsioEen wet bestaat uit het voorschrijven van het goede en het afwijzen van het kwade.
Lex imperfectaRechtsregel zonder sanctie.
Lex posterior derogat legi prioriDe latere wet ontkracht de eerdere wet.
Licentia poeticaDichterlijke vrijheid.
Licet esse beatusHet is geoorloofd gelukkig te zijn.
Linea rectaIn rechte lijn.
Litera scripta manetWat geschreven is blijft.
Lucrum sine damno alterius fieri non potestHet is onmogelijk winst te behalen zonder een ander schade toe te brengen.
Luctor et Emergoik worstel en kom boven.

Klik hier voor Latijnse spreuken vanaf de letter M t/m V op de volgende pagina.