Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Het bevolkingsregister

Vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd een volkstelling gehouden.

Ook daarna zijn nog regelmatig dergelijke tellingen gehouden. Volkstellingen geven een overzicht van alle mensen die in het land wonen op één bepaald moment. De volgende dag kan de situatie al weer heel anders zijn. Daarom is men vanaf 1849 een bevolkingsregister gaan bijhouden. Daarin staan alle mensen vermeld die in een gemeente wonen. Ook wijzigingen als verandering van adres of woonplaats worden vermeld. Met het bevolkingsregister is het mogelijk het leven van mensen te volgen gedurende de periode dat een persoon in een bepaalde plaats woont. En dan wordt ook nog aangegeven waar die persoon vandaan komt, of naar toe is gegaan.

Het bevolkingsregister kent ook beperkingen. Het wordt gemaakt en bijgehouden als gebruiksmateriaal voor de gemeentelijke administratie. Er kunnen verschrijvingen en fouten in staan. Het zijn geen officiële akten.

De ambtenaren hielden nog meer gegevens bij over de mensen die in hun gemeente woonden. Dit geheel wordt vaak de bevolkingsadministratie genoemd. Zo zijn er registers van ingekomen en vertrokken personen, dienstboderegisters, woningcartotheken. Al deze gegevens worden niet besproken op deze pagina.

  Welke gegevens vindt u in de bevolkingsregisters ?

De manier waarop een bevolkingsregister is gemaakt is gewijzigd in de loop der tijd. Er zijn vier periodes te onderscheiden:

 1. De periode van de registers (1849-1937)
  • Ieder gezin in een gemeente, inclusief inwonende familieleden en personeelsleden, is ingeschreven in een groot boek onder de naam van het gezinshoofd.
  • Als de registers vol zijn, wordt de periode afgesloten en wordt helemaal opnieuw begonnen met het aanleggen van registers
 2. De periode van de gezinskaarten (1921-1942)
  • Ieder gezin staat, inclusief inwonende familieleden en personeelsleden, ingeschreven op een kaart uit een losbladig systeem.
  • De kaarten staan alfabetisch op naam van het gezinshoofd.
  • De namen van inwonende personeelsleden zitten in een apart losbladig systeem.
  • Daarop wordt verwezen naar het gezin waartoe het personeelslid behoort.
 3. De periode van de persoonskaarten (1938-1993)
  • Iedere persoon in een gemeente heeft een eigen kaart in een losbladig alfabetisch systeem.
  • Na het overlijden van een persoon wordt er een kopie gemaakt van diens persoonskaart voor de gemeentelijke administratie waarna die naar het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag wordt overgebracht.
 4. De periode van de Geautomatiseerde Bevolkings Administratie (1994-heden)
  • Alle personen in een gemeente zitten in een digitaal systeem.
  • Er is geen papieren administratie.
  • Indien nodig kan een uitdraai gemaakt worden.

De gegevens uit periode 3 zijn zeer beperkt en de gegevens uit periode 4 zijn nog niet overgebracht naar de archiefdepots. De gegevens uit deze beide periodes zijn niet openbaar. Hieronder volgt daarom alleen maar een beschrijving van de gegevens die in de periode tot 1938 te vinden zijn in de bevolkingsregisters.

  Registers:

Over twee pagina’s staan de gegevens van iedere persoon uit het gezin in kolommen.

 • Bovenaan de pagina staat het folionummer.
 • Wijk en nummer (doorgehaald bij verhuizing)
 • Datum huwelijk (in de gemeente Raamsdonk)
De gegevens in de kolommen zijn:

 1. volgnummer (binnen het gezin)
 2. datum van inschrijving (op deze pagina)
 3. familienaam
 4. voornamen
 5. geslacht (mannelijk of vrouwelijk)
 6. relatie van de ingeschreven persoon tot het hoofd van het gezin
 7. geboortedatum
 8. geboorteplaats
 9. burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe of weduwnaar) met datum van verandering in de burgerlijke staat
  • in de gemeente Raamsdonk staat bij de kinderen hier vaak datum huwelijk bijgeschreven
 10. kerkelijke gezindte (bij welke kerk is de persoon ingeschreven)
 11. beroep
 12. adres (wijk en nummer, soms straat en huisnummer)
 13. datum van vestiging in de gemeente
 14. vorige woonplaats
 15. datum van vertrek uit de gemeente
 16. waarheen vertrokken
 17. datum van overlijden
 18. wettige woonplaats (ingevuld wanneer iemand officieel in een andere gemeente woont)
 19. opmerkingen (vaak wordt hier verwezen naar een andere pagina in het Bevolkingsregister bij verhuizing binnen de zelfde gemeente, vormen van een eigen gezin, of verandering van werkgever van inwonend personeel)
  Gezinskaarten:

Deze kaarten hebben een iets andere indeling, maar bevatten dezelfde gegevens als de registers.
Gezinskaarten zijn niet overal gemaakt.

  Welke bevolkingsregisters van welke plaatsen kunt u online vinden?

De bevolkingsregisters zijn van alle gemeentes zijn overgebracht naar de regionale archieven, dit is tot de invoering van de persoonskaarten in 1940. Op de meeste websites van de online archieven zijn uitgebreide beschrijvingen van de bevolkingsadministratie aanwezig. In die beschrijvingen vindt u niet alleen de bevolkingsregisters, maar ook andere bestanddelen uit de bevolkingsadministratie, zoals volkstellingen, dienstboderegisters, schippers, kloosters en gestichten, kazernes, registers van ingekomen en vertrokken personen.

In de uitgebreide beschrijvingen wordt bij opgeheven gemeentes verwezen naar de nieuwe gemeente.

  Hoe doet u onderzoek in de bevolkingsregisters?

Onderzoek in de bevolkingsregisters kunt u zowel thuis als bij de archieven doen.

U kunt bij de meeste online archieven kiezen voor: “zoeken naar namen” of “bladeren door aktes”.

De scans van het bevolkingsregister zijn vaak online beschikbaar. Dit betekent dat u een afbeelding van de akte kunt raadplegen, afdrukken en downloaden.